FAQ
fotoheader1.jpg fotoheader2.jpg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Informatie voor leden  Aantal vragen: 12
 Regels en beleid  Aantal vragen: 5
 Vacatures  Aantal vragen: 8

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Regels en beleid
Aannamebeleid 
Wij vinden het prettig als (ouders van) leden zich actief inzetten voor de vereniging. 

Binnen HCA zijn er vele functies. Omdat we de zorg hebben voor een veilige omgeving voor onze leden, hanteert HCA ten aanzien van het aanstellen van trainers, coaches, begeleiders de volgende stappen: 

 • Een kennismakingsgesprek met de lijnco of trainingscommissie.
 • Heb je de functie eerder bij een andere club verricht, dan vragen we graag een referentie aan.
 • Aan trainers van 18 jaar en ouder vraagt HCA een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, zie Over HCA/ Regels en Beleid).
 • Ben je niet lid van de KNHB, dan vragen wij met ingang van 1 augustus 2015 een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee val je onder het tuchtrecht van de bond.
 • Je krijgt tijdens een individueel gesprek en/of informatieavond uitleg over de ins en outs van je functie.
 
Barreglement 
a. Gedurende de openingstijden van de bar is een lid van de barcommissie (hierna barcommissaris) aanwezig; hij/zij is verantwoordelijk voor naleving van het barreglement, het rooster van werkzaamheden en de financiële handelingen.
b. De taken achter de bar worden vervuld door hiertoe aangezochte/aangewezen personen. Dit kunnen onder meer zijn: ALLE clubleden vanaf 18 jaar of partner, ouders van jeugdleden en andere belangstellenden. 
c. De barcommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de bar en keuken en regelt tevens de taakverdeling. 
d. Buiten de onder punt 1 en 2 genoemde personen mag zich NIEMAND achter de bar bevinden, tenzij met toestemming van de barcommissaris. 
e. Het is aan personen beneden de 18 jaar NIET toegestaan alcoholische dranken te schenken, noch te nuttigen. 
f. Schenktijden alcoholische dranken:
Zaterdag v.a. 16.00 tot sluitingstijd.
Zondag na afloop 1e seniorenwedstrijd, dan wel vanaf 12.00 tot sluitingstijd.

Alle verstrekkingen geschieden uitsluitend tegen directe cashless betaling, danwel via het gebruik van daartoe verstrekte muntjes of verbruikstaten die ter beschikking worden gesteld door de barcoach c.q. Gastheer/Gastvrouw.
g. Er mag in het clubhuis niet gerookt worden.
h. Oudercoaches c.q. begeleiders van bezoekende jeugdteams krijgen een oranje muntje ter waarde van € 0,80 (= prijs van koffie) aangeboden door de Gastheer/Gastvrouw, evenals de coaches van de ontvangende jeugdteams en de scheidsrechters op zaterdag. Zonder muntje geen gratis consumptie. Oranje muntjes zijn alleen inwisselbaar op zaterdag voor een kop koffie/thee of glas limonade.
i. Van alle clubleden, die in de "latere uurtjes" van de bar/het clubhuis gebruik maken, wordt verwacht dat zij de barcommissaris helpen met opruimen.
j. De barbezetting accepteert GEEN goederen ter bewaring.
k. Wil men buiten de gewone uren van de barruimte gebruik maken, dan wende men zich TIJDIG tot de voorzitter van de barcommissie.

 
Huisregels voor ingedeelde vrijwilligers 

Wanneer je lid bent van een vereniging, kun je aan allerlei leuke dingen meedoen en genieten van allerlei faciliteiten. Om die leuke dingen mogelijk te maken dienen er echter veel taken verricht te worden binnen de vereniging. Enerzijds allerlei functies in het bestuur, in commissies enz., die verricht worden door vrijwilligers. Daarnaast een aantal taken die elk speelweekend noodzakelijk zijn om de club te laten draaien.

Daarom horen ook verplichtingen bij het lidmaatschap van de vereniging. Op een hockeyclub (teamsport) zijn vrijwilligerstaken (zoals bardiensten, scheidsrechter zijn, gastvrouw/heer zijn) taken die onmisbaar zijn voor het functioneren van de vereniging.

Elk lid heeft de verplichting taken uit te voeren, conform het besluit van de ALV op 6 juli 2015. Voor junioren (jonger dan 18 jaar)  gaat het ook om taken voor hun ouders omdat deze junioren deze vrijwilligerstaken niet kunnen of mogen uitvoeren.

Sommige mensen vinden dat leuk, anderen vinden er juist niets aan. Maar tóch hoort het erbij. Hieronder staan de regels waaraan iedereen zich moet houden, die staat opgesteld voor een vrijwilligersdienst. Deze regels zijn goedgekeurd tijdens bovengenoemde ALV en vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. .

 • Je draait minimaal twee bardiensten en fungeert éénmaal als gastheer/gastvrouw. Leden worden hiervoor ingedeeld, dan wel kunnen via de website zichzelf indelen. Als je staat opgesteld kun je niet afbellen. Uitgangspunt is dat je zelf die taak uitvoert. Dat is je verplichting naar de club. 
 • Je ontvangt uiterlijk een week van tevoren per email bericht over dag en tijdstip waarop je voor je dienst wordt verwacht. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je juiste emailadres in het ledenbestand van de vereniging bekend is.
 • Kun je niet op de aangegeven dag/tijdstip dan zorg je zelf voor vervanging door bijvoorbeeld iemand uit je team. Meld dit minimaal twee dagen van tevoren bij [email protected] .
 • Kom je niet opdagen dan leggen we helaas een boete op van € 25,00 per keer. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.


 

 
Veilig sporten 
Als vereniging wil je de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. 
Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen daarbij. 
En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. 
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval is er één te veel. Daarom heeft de KNHB de preventie van seksuele intimidatie hoog op de agenda staan. En HCA ook. Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat er zich ongewenste situaties kunnen voordoen, zijn er wel een aantal maatregelen die wij als vereniging kunnen en willen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen en zoveel mogelijk te voorkomen. Zo vragen wij een aantal mensen binnen de vereniging om een VOG te overleggen.

Dit zijn minimaal bestuursleden, alle met jeugd betrokken trainers van 18 jaar en ouder, alle trainers, coaches en barpersoneel met een dienstverband en de vaste materiaalmensen. Een VOG is een verklaring van goed gedrag die door de overheid wordt afgegeven.


 
Vrijwilligersbeleid HC Alphen 
 

Junior- en seniorleden van HCA kunnen aan allerlei leuke dingen meedoen en genieten van allerlei faciliteiten, zoals trainingen, wedstrijden, feesten, toernooien, enzovoorts.

Om al die leuke dingen mogelijk te maken moet veel werk verzet worden door vrijwilligers binnen de vereniging. Dat gebeurt door mensen die zich in hun vrije tijd inzetten in verschillende functies in het bestuur, in commissies, als coach, indeler van wedstrijden en scheidsrechters enz. Zoals gezegd, dit zijn allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor onze club, en zonder wie de club niet kan functioneren.

Daarnaast zijn er elk speelweekend mensen nodig om taken te vervullen om de club te laten draaien, zoals scheidsrechteren, bardienst draaien of gastheer/gastvrouw zijn.

Functies en taken

Het bestuur van HCA heeft een inventarisatie gemaakt van alle functies en taken. Dat zijn er veel. Naast 8 functies in het bestuur, zijn er nog zo’n 60 andere functies die moeten worden vervuld.

Alle bestuurs- en commissiefuncties zijn ingedeeld naar zwaarte, waarbij we 3 soorten kennen: zwaar, middel en licht. Bij zware functies geldt, dat die gemiddeld 2 of meer dagdelen per week kosten, voor middelzware is dat gemiddeld een dagdeel per week, voor lichte minder dan een dagdeel per week.

Daarnaast zijn er buiten het bestuur en de commissies belangrijke functies: coaches (m.n. voor jeugdteams) en barcoaches die vrijwilligers achter de bar begeleiden. We noemen dit "repetitieve taken”, omdat ze elk weekend of geregeld door dezelfde mensen worden uitgevoerd.

Ook de verschillende trainers steken veel tijd en energie in de vereniging. Een belangrijk verschil met de hierboven genoemde vrijwilligers is dat zijn hier (m.i.v. 2008/2009) allen een vergoeding voor krijgen.

Daarnaast zijn er taken die elk weekend vervuld moeten worden in het bijzonder het zijn van scheidsrechter, het zijn van gastheer/gastvrouw en het draaien van bardiensten.

Deze taken zijn zeer belangrijk en onmisbaar, we noemen ze hieronder verder "eenmalige taken”.

We hebben uitgerekend hoeveel van deze eenmalige taken er per jaar zijn. Op basis daarvan is vastgesteld hoeveel van deze eenmalige taken elk lid (of ouder) moet uitvoeren om te zorgen dat alle taken worden uitgevoerd en de club volledig operationeel blijft..

Hieronder is aangegeven wat van ieder lid verwacht wordt en welke uitgangspunten daarbij gelden

Uitgangspunten voor vrijwilligersbeleid
 1. HCA kan alleen draaien als de terugkerende taken verricht worden door de leden. Uitgangspunt is dat iedereen verplicht is een bijdrage te leveren, zoals ook iedereen geniet van alle goede dingen die de vereniging te bieden heeft.
 2. De taken worden eerlijk verdeeld over alle leden, en –in het geval van junioren- hun ouders.
 3. Senioren met een bestuursfunctie, of een zware of middelzware commissiefunctie, een "repetitieve taak" (coaches, barcoaches) hoeven geen "verplichte incidentele taken" te vervullen.
 4. Deze vrijstelling geldt niet voor senioren of junioren die voor hun taak betaald worden.
 5. Ouders met een bestuursfunctie, een zware of middelzware commissiefunctie of "repetitieve taak" kunnen bij het bestuur vrijstelling aanvragen voor bardiensten.
 6. De vrijstelling voor eenmalige taken geldt niet voor teammanagers.
 7. Trimhockeyers behoeven geen eenmalige taken uit te voeren.
 8. Het blijkt helaas niet mogelijk met voorkeuren voor taken of momenten te werken. Dit blijkt te ingewikkeld en te veel werk voor de indelers te zijn.
 9. Taken worden zo lang mogelijk van tevoren ingedeeld. Bij verhindering dient het lid of de ouder zelf voor ruilen en vervanging te zorgen.
 10. Bij het niet uitvoeren van een incidentele taak volgt een sanctie. Hiervoor is een apart sanctiebeleid opgesteld.
 11. Aantallen incidentele taken:

a. Senioren. Elk seniorlid kan per jaar (seizoen) tenminste 5 incidentele taken krijgen toebedeeld. Trainingsleden kunnen de helft toebedeeld krijgen (dit laatste is besloten in de ALV van 2011)

b. Junioren. Elke A-, B- en C-juniorlid kan per jaar (seizoen) tenminste 5 wedstrijden worden opgesteld om te fluiten.

c. Ouders van juniorleden draaien minimaal twee bardiensten en fungeren éénmaal als gastheer/gastvrouw.

Toelichting t.a.v. "telwijze” wanneer iemand die ingedeeld is een vervanger heeft gezocht en gevonden.

· Indien een seniorlid zelf voor vervanging heeft gezorgd, "telt” deze beurt als een uitgevoerde taak voor degene die oorspronkelijk stond opgesteld;

· Indien een juniorlid zelf voor vervanging heeft gezorgd om te fluiten, "telt” deze beurt voor de vervanger.
 
 
 

Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn